Prestiżowy Wydział

Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) ogłasza nabór na studia II stopnia - magisterskie i doktoranckie w zakresie politologii. W tym roku pełne stypendia przyznane zostaną 31 uczestnikom programu magisterskiego i 10 uczestnikom programu doktoranckiego! Studia magisterskie realizować można w ramach jednorocznego lub dwuletniego programu. 

Wydział Nauk Politycznych CEU w lipcu 2012 r. po raz trzeci został sklasyfikowany ponownie, jako jeden z najlepszych wydziałów politologicznych w Europie. Roczny ranking Quacquarelli Symonds' (QS) annual survey umieścił program nauk politycznych i studiów międzynarodowych naszego uniwersytetu wśród 51-100 najlepszych na świecie. Ocenie zostało poddanych 2000 instytucji naukowych na całym świecie, z których 700 zostało w pełni ocenionych i 400 sklasyfikowanych. Od 2004 roku Światowy Ranking Uniwersytetów  (QS World University Rankings) klasyfikuje uniwersytety szczegółowo oceniając ich poziom akademicki, jakość nauczania, publikacje naukowe i wykorzystanie cytatów w badaniach naukowych.  

Ponadto Wydział Nauk Politycznych na CEU został niedawno uznany za jeden z najlepszych ośrodków studiów politologicznych w Europie, otrzymawszy 5 punktów w prestiżowym rankingu Centrum Rozwoju Wyższej Edukacji (Center for Higher Education Development; http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID). Tylko 4 uniwersytety z naszego regionu spośród 52 uniwersytetów z całego świata zostały wpisane na tą prestiżową listę, w tym Wydział Nauk Politycznych CEU.  Wydział oceniony został w 10 kategoriach otrzymawszy wyróżnienie w 5 kategoriach i zajmując ostatecznie 41 miejsce wśród najlepszych.  Powyższa publikacja daje jednoznaczne przesłanie, że Wydział Nauk Politycznych CEU pozostaje jednym z najlepszych w Europie.

Wydział zrzesza 20 stałych pracowników naukowych z różnych krajów świata. Zajęcia prowadzone są również przez szerokie grono wykładowców znanych europejskich i amerykańskich uczelni, takich jak European University Institute, Johns Hopkins University, Trinity College Dublin, Duke University, Cornell University, London School of Economics, University of Siena, University of Virginia, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, okresowo rezydujących na CEU.

Wyjątkowość oferty Wydziału polega przede wszystkim na jej wszechstronności. Program zajęć obejmuje w zasadzie wszystkie gałęzie studiów politologicznych, w szczególności porównawcze studia polityczne, ekonomię polityczną, teorię polityczną, zachowania wyborcze, analizę systemów partyjnych, komunikację polityczną, studia europejskie i analizę systemów politycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe środowisko studenckie, bogaty system stypendialny, nacisk na interakcję w trakcie zajęć dydaktycznych i indywidualne podejście do studenta to kolejne atuty Wydziału, na którym na jednego wykładowcę przypada tylko pięciu studentów.

Wydział Nauk Politycznych na CEU jest ściśle powiązany z wydziałami politologicznymi na czołowych amerykańskich i europejskich uniwersytetach poprzez sieć dwustronnych porozumień i programów wymiany studentów. W międzyuczelnianych kontaktach przoduje zwłaszcza administracja programu doktoranckiego, wspierająca uczestnictwo studentów w konferencjach międzynarodowych i pośrednicząca w nawiązywaniu kontaktów z dodatkowymi promotorami, stale przebywającymi na innych uczelniach (tzw. ‘external supervisors’). Oprócz tego, Wydział wspiera studentów poprzez szeroko rozwinięty system stypendialny, finansuje koszty zakwaterowania, a także pokrywa koszty wyjazdów badawczych, konferencji i szkół letnich. Na stałe współpracuje też z wybranymi ośrodkami badawczymi działającymi przy CEU, takimi jak Center for Ethics and Law in Biomedicine, Center for Media and Communication Studies czy Center for the Study of Imperfections in Democracy.

Kariery absolwentów 

Absolwenci Wydziału posiadają solidną wiedzę w zakresie systemów partyjnych, ekonomii politycznej, teorii politycznej i metodologii nauk społecznych. Wybierają kariery w polityce, consultingu, mediach, slużbie cywilnej, międzynarodowych organizacjach pozarządowych, administracji państwowej i biznesie. Absolwenci równie czesto kontunuują studia w ramach programów doktoranckich na czołowych europejskich i amerykańskich uczelniach. Dodatkowe informacje na temat karier absolwentów CEU są dostępne pod: http://arcs.ceu.hu/career/

 Central European University (CEU) 

Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU) oferuje studia II stopnia (magisterskie) i doktoranckie w szerokim spektrum nauk społecznych. Jest nie tylko instytucją edukacyjną, ale także prężnym ośrodkiem badawczym. Studenci pochodzą z ponad 100 krajów świata, co czyni CEU unikalnym ośrodkiem międzykulturowego dialogu. Kampus uniwersytecki znajduje sie w centrum Budapesztu – kosmopolitycznej środkowoeuropejskiej stolicy o bogatej kulturze i tradycji. Językiem wykładowym na CEU jest język angielski.

Studia magisterskie:

Мagister politologii (1 rok) 

Interdyscyplinarny program nauczania na jednorocznych studiach magisterskich umożliwia opanowanie kluczowych elementów teorii i metodologii współczesnych nauk politycznych. Student wybiera jedną ze następujących specjalności: polityczne i gospodarcze aspekty procesu demokratyzacji; kultura polityczna; rozwój międzynarodowy; porównawcze studia polityczne; europejskie studia polityczne; teoria i praktyka demokracji konstytucyjnej; teoria polityczna; socjologia polityczna; ekonomia polityczna. Studia dostosowują amerykańskie standardy nauczania i prowadzenia badań do potrzeb międzynarodowej grupy studentów.

Мagister politologii (2 lata) 

Dwuletni program studiów magisterskich adresowany jest przede wszystkim do absolwentów studiów politologicznych I stopnia (licencjackich) oraz kierunków pokrewnych. Oferuje zajęcia i wykłady z teorii politycznej, porównawczych studiów politycznych, ekonomii politycznej i komunikacji politycznej. Zapewnia również dogłębne poznanie metod badawczych używanych w politologii, niezbędnych do prowadzenia własnych badań.

Specjalności:

Na Wydziale Nauk Politycznych CEU, studenci mogą zdobyć certyfikaty w ramach następujących specjalności:

 • Teoria Polityczna
 • Porównawcze Studia Polityczne
 • Ekonomia Polityczna
 • Komunikacja Polityczna
 • Zachowania Wyborcze
 • Metodologia Nauk Politycznych i Analiza Społeczna
 • Porównawcze Europejskie Studia Polityczne
 • Ustrój Polityczny Państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • Polityka Publiczna
 • Polityka Konstytucyjna

Rekrutacja:

W ramach procesu rekrutacyjnego kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (patrz także: http://www.ceu.hu/admissions/apply):

 • krótki list motywacyjny wymieniający powody, dla których kandydat/ka pragnie podjąć studia politologiczne (100 słów)
 • prezentacja problemu z zakresu nauk politycznych, którym kandydat/ka jest zainteresowny/a (500 słów)
 • próbki tekstów pisanych (w jęz. angielskim) i/lub listę wcześniejszych publikacji lub też opis wcześniej prowadzonych badań.

Zastrzega się, że dostarczone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane ani komentowane przez Wydział. Studenci Wydziału są zwykle, ale nie wyłącznie absolwentami studiów I lub II stopnia na kierunkach takich jak politologia, ekonomia, socjologia, historia oraz prawo.

 

Studia doktoranckie 

Program studiów doktoranckich przygotowuje studentów do kariery naukowej w instytucjach badawczych i edukacyjnych. Kładzie szczególny nacisk na rozwój indywidualnych kompetencji w zakresie prowadzenia badań i analizy ich wyników. Studia realizowane są w ramach następujących ścieżek programowych: porównawcze studia polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia polityczna, teoria polityczna, polityka publiczna i prawa człowieka. Ścieżki prowadzone są we współpracy z Wydziałami Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Polityki Publicznej, Filozofii i Prawa. Poprzez aktywne uczestnictwo w projektach, w których CEU jest stroną lub instytucją prowadzącą, doktoranci są ponadto włączani do międzynarodowych grup badawczych. Otrzymują również zwrot kosztów uczestnictwa w konferencjach i szkołach letnich. Uczestniczą także w specjalnych warsztatach dla doktorantów, organizowanych przez CEU we współpracy z wiodącymi europejskimi i amerykańskimi uniwersytetami, takimi jak LSE, EUI, Pompeu Fabra czy Sciences Po, SUM. Studia doktoranckie mogą trwać do 6 lat. Doktoranci otrzymują pełne stypendium doktoranckie przed okres pierwszych 3 lat. Po upływie tego okresu, mogą oni korzystać z innych źródeł finansowania, oferowanych w ramach uczelnianego funduszu wspierania badań ( Research Support Grant Program), programu Erasmus, a także ze specjalnych stypendiów badawczych.

Kryteria przyjeć na studia doktoranckie:

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą starać sie osoby spełniające ogólne warunki przyjęcia na CEU (patrz: http://www.ceu.hu/admissions/apply), które dodatkowo uzyskały średnią 3.3. na 4.0 (lub jej ekwiwalent) w czasie trwania studiów magisterskich. Oprócz tego, kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • krótki list motywacyjny wymieniający powody, dla których kandydat/ka pragnie podjąć doktoranckie studia politologiczne (100 słów)
 • streszczenie pracy magisterskiej (500 słów)
 • prezentacja tematyki pracy doktorskiej (500 słów)

Zachęca sie kandydatów do dołączania próbek tekstów pisanych (w jęz. angielskim) i/lub listy wcześniejszych publikacji, czy też opisu wcześniej prowadzonych badań.