Един престижен департамент

Един престижен департамент

Департаментът по политология на Централноевропейския университет (ЦЕУ) обявява конкурс за магистърски и докторски програми по политология. Тази година департаментът ще разпредели 31 пълни магистърски и 10 пълни докторски стипендии. Студентите магистри имат възможност да се запишат в програми с продължителност една или две академични години.

През юли 2012, за трета поредна година департамента бе класиран сред най-качествените департаменти по политология в Европа. Quacquarelli Symonds' (QS) annual survey постави програмите по политология и международни отношения на ЦЕУ сред най-добрите 51-100 програми в света. Това изследване включи 2,000 институции, от които 700 бяха оценени и 400 класирани. През 2004 година, QS World University Rankings започна да прави класации на университети според техните академични характеристики, качество на преподаване, публикации и брой изследователски цитирания.

Наскоро Центърът за развитие на висшето образование (http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID) класира департамента по политология на ЦЕУ сред първите 52 университета – с 5 звезди според критериите на неправителствената организация. Само три други университета от региона бяха включени в тази класация. Рейтингът на департамента на ЦЕУ изпревари 41 други университета. Тази класация ясно показва, че ЦЕУ има един от най-добрите департаменти по политология в Европа..

Департаментът има около 20 постоянни преподаватели от различни държави , както и гост-преподаватели от European University Institute, Johns Hopkins University, Trinity College Dublin, Duke University, Cornell University, London School of Economic, University of Siena, University of Virginia, Warsaw School of Social Sciences and Humanities и други.

Департаментът е уникален по своя характер в Европа, с учебна програма обхващаща почти всички области на политологията и засилена подготовка в областите на сравнителния политически анализ, политикономия, политическа теория, анализ на поведението на избирателите, партии и избори, политическа комуникация и Европейска и пост-социалистическа политика. С иновативни методи на преподаване, фундаментални и приложни изследвания и оргинална научноизследователска работа, департаментът привлича изключително амбициозни и подготвени студенти от различни държави. Отношението преподаватели / студенти в департамента е 5 към 1.

Чрез двустранни договори с престижни американски и европейски университети, програми на Erasmus и връзки с други докторски програми, департаментът дава възможност на студентите да работят с външни научни ръководители и да участват в международни изследователски конференции. Също така, ЦЕУ подпомага студентите със стипендии и допълнителни финансови средства за извършване на изследователска работа и за участие в летни училища и конференции. Департаментът осъществява съвместни проекти със следните изследователски центрове към ЦЕУ: Center for Ethics and Law in Biomedicine, Center for Media and Communication Studies, Center for the Study of Imperfections in Democracy.

Кариери 

Студентите завършили департамента , придобиват солидна подготовка по политология, политикономия, политическа теория и обществени науки. Завършилите политология се реализират успешно в областите на висшето образование, политиката, политическия анализ, медиите, обществения сектор, международни неправителствени и изследователски организации, бизнеса, правителствения сектор и други. Тези, които продължават своето образование, избират докторски програми във водещи европейски или американски университети. Допълнителна информация за професионалното развитие на нашите студенти можете да намерите тук: http://arcs.ceu.hu/career/alumni_placement

ЦЕУ 

ЦЕУ осъществява интензивна научноизследователска дейност и предлага магистърски и докторски образователни програми със студенти от над 100 държави. ЦЕУ е разположен в центъра на космополитната европейска столица Будапеща, наред с историческите и културни забележителности на града. Обучението и общуването в ЦЕУ е на английски език.

Магистърски програми:

Магистър по политология (една година) 

Едногодишната магистърска програма по политология предлага широкообхватна интердисциплинарна подготовка по съвременна политическа теория и методи за изследване. Студентите имат възможност да специализират в различни области, като сравнителен политически и икономически анализ на процесите на демократизация, изследвания на политическата култура, международно развитие, сравнителна и европейска политика, съвременна теория а практика на конституционалната демокрация, политическа теория, политическа социология, и политикономия. Програмата съчетава стандартите на американската традиция на обучение с разнообразните изисквания и национални характеристики на студентите.

 Магистър по политология (две години) 

Двегодишната магистърска програма по политология е за студенти, които са преминали три години на обучение по политология (или близка дисциплина) и желаят да разширят своите знания в областта на съвременната политическа теория и европейска политика, както и да овладеят различни методи за изследване и емпирични подходи в политологията. Студентите имат възможност да задълбочат своите знания в области като сравнителен политически анализ, политикономия, политически комуникации или политическа теория.

Специализации:

Департаментът дава възможност на студентите да специализират в различни направления и да придобият сертификати в следните области:

 • Сравнителни политически изследвания
 • Обществена и политическа теория
 • Политикономия
 • Политически комуникации
 • Политически избори
 • Методология на политическите изследвания и обществен анализ
 • Сравнителни изследвания на европейската политика
 • Посткомунистическа политика
 • Публични политика
 • Конституционална политика

 

Изисквания за магистърските програми:

Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием в ЦЕУ (www.ceu.hu/admissions/apply), и да предоставят следните документи:

 • писмо от 100 думи, описващо мотивите на кандидата да се запише в програмата
 • кратко есе (около 500 думи), описващо конкретен проблем на политологията, който интересува кандидата
 • примерни писмени разработки или списък с научни публикации на кандидата и участия в изследвания (ако има такива). Департаментът не съхранява, не коментира и не връща тези материали. Успешните кандидадити най-често са завършили политология, икономика, социология, история или право (други дисциплини ще бъдат оценени с еднакви критерии).

Докторска програма по политология 

Докторската програма по политология подготвя студентите за академична, изследователска и/или преподавателска кариера. Програмата акцентира върху изграждането на професионални изследователски и аналитични умения в една или повече от следните области: сравнителни политически изследвания, Европейска политика и изследвания, международни отношения, политикономия, политическа теория, публични политика и човешки права. Различни специализации са организирани съвместно с департаментите по международни отношения и европейски изследвания, публична политика, философия и право. Докторантите активно участват в научноизследователски мрежи чрез проекти включващи преподаватели от ЦЕУ като научни ръководители или участници. ЦЕУ предоставя финансиране за участия в академични конференции и летни училища. Департаментът също така дава възможност на докторантите да участват в студентски семинари, организирани в сътрудничество с водещи европейски и американски университети, като LSE, EUI, Pompeu Fabra, Sciences Po и SUM. Докторантите получават CEU Doctoral Fellowship в рамките на 3 години и завършват своите дисертации в рамките на 6 години. ЦЕУ предлага различни допълнителни възможности за финансиране, като Doctoral Research Support Grant Program, the Erasmus Mobility Scheme, както и разнообразни форми на покриване на разходи, свързани с изследвания и пътувания.

Изисквания за докторската програма:

Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием в ЦЕУ (www.ceu.hu/admissions/apply), да имат среден успех от магистърска програма не по-нисък от 3.3 и да подадат следните документи:

 • кратко описание на академичните интереси, професионални цели и мотиви на кандидата (100 думи)
 • описание на магистърската теза на кандидата (500 думи)
 • описание на темата на бъдещата докторска дисертация на кандидата (500 думи)

Кандидатите могат също така да приложат примерни писмени разработки или списък с научни публикации и участия в изследвания.